Výbor národní kultury (ve zkratce VNK)

je vlastenecká organizace, která má jako právnická osoba charakter spolku. Je tedy organizací neziskovou, nepodniká a není evidována jako podnikatelský subjekt v obchodním rejstříku.

Výbor národní kultury byl založen z podnětu českých umělců, spisovatelů, vědců, zejména literárních teoretiků a kulturních pracovníků, a dalších příslušníků české inteligence po rozpadu československé federace ve snaze o zachování kontinuity české národní kultury o ochranu a popularizaci jejích hodnot a tradičně vysoké úrovně kulturního života v České republice.

Poněvadž je VNK spolkem neziskovým, je účast na jím pořádaných akcích dobrovolná a nevybírá se na těchto akcích vstupné. Financování činnosti VNK se děje na základě dobrovolných členských a sponzorských příspěvků. Členové VNK pracují jako nehonorovaní funkcionáři, odměnou jim je zájem veřejnosti o jejich práci a vděčnost posluchačů, diváků a účastníků akcí, zajímajících se o jejich výsledky.

Posláním VNK je důsledně posilovat vědomí celospolečenského významu kultury v nejširším smyslu, zdůrazňovat tradice české kultury a popularizovat její hodnoty, ozřejmovat problémy současného kulturního života a příčin těchto problémů.

Snažíme se varovat před následky globální uniformizace a národního charakteru cizích forem kulturního vyžití a zábavy, před škodlivými vlivy a působením kultu brutality, násilí a nevkusu. Usilujeme všemi dostupnými prostředky čelit úpadku tradiční a uznávané české kulturní vyspělosti. Spolupracujeme s organizacemi a hnutími, sledujícími podobné cíle.

Sídlem Výboru národní kultury je Praha, v Brně působí místní pobočný spolek.

Nejčastějšími akcemi brněnského pobočného spolku jsou literární podvečery a dále komorní koncerty. Tradičně před Vánocemi konáme písňové předvánoční večery spojené se zpíváním koled v podání studentů JAMU. Účastníme se vzpomínkových oslav osvobození Brna Rudou armádou a 1. máje. Propagujeme tvorbu brněnských soudobých autorů a pomáháme jim podle našich možností v jejich publikační činnosti.