O činnosti Výboru národní kultury v roce 2016

07.03.2017 17:07

Celý rok probíhala diskuse o dalším směřování VNK a čtvrtletníku Lípa. Došlo ke změnám, vynuceným novým Občanským zákoníkem, které se dotkly většiny společenských organizací. Od počátku roku je VNK Brno z občanského sdružení pobočným spolkem. Zapsaným spolkem je VNK Praha (s právní subjektivitou).

Na valné hromadě v Praze 15. prosince 2016 byl schválen návrh stanov, který VNK v Brně uvádí jako pobočný spolek. Nové představenstvo si zvolilo nového předsedu, historika a literáta Jana Kristka.

V Brně se rada VNK ve složení předsedkyně Marie Veselá, hospodář Mgr. Miloš Hudec, členové Jana Urbánková a Jiří Miča, schází většinou jednou za měsíc.

Uskutečnilo se 9 akcí: 2 koncerty na ZUŠ J. Babáka a v sále ÚMČ Brno-střed, 2 přednášky, jedna s promítáním ukázek, vlastivědný a poznávací zájezd, exkurze spojená s výstavou, prezentace nakladatelství Kmen v kavárně Zákoutí na Kopečné ul. č. 20, autorské čtení.

20 členů VNK odebírá čtvrtletník Lípa, podle dohody s redakcí s levnější cenou. Pro jednotlivé zájemce se nabízí roční předplatné za 260 Kč. Členové VNK přispívají členským příspěvkem 100 Kč. O další činnosti VNK bude rozhodovat VNK Praha - jde o otázku členství, nových legitimací i výši příspěvku. Platí však cíle, které si VNK vytkl při svém založení 3. prosince 1993. Jde o šíření poznatků o kulturním dědictví našeho národa, o boj proti zkreslování historie naší země, boj o pravdivé informace, úsilí o zachování českého jazyka a kultury bez nežádoucích globalizačních vlivů. Jde o výchovu k vlastenectví a zdravému sebevědomí lidí. VNK není politickou stranou, nerozvíjí politickou činnost. V Brně VNK spolupracuje s organizacemi, které mají podobné zaměření, s LKŽ Dobromysl, s Klubem českého pohraničí, s Unií českých spisovatelů, se Svazem důchodců a s dalšími.

V závěru bylo vysloveno poděkování členům rady VNK za obětavou činnost, zejména Mgr. Miloši Hudcovi za vedení financí a internetových stránek, členům, příznivcům a dárcům současně s přáním, aby na akce VNK přicházeli další zájemci a především příslušníci mladé generace.

 

Ze zprávy předsedkyně VNK v Brně Marie Veselé na VČS 25. ledna 2017.

(převzato z časopisu Echo, ročník 26, číslo 3, 9. března 2017)