Významné jubileum profesorky Jarmily Krátké

23.11.2014 23:43

Paní profesorka žije ve Staré Říši. Ten kraj má své kouzlo. Působí na člověka jako klidná tvář, plná míru.

Vroucí cit Julie z Dvořákova Jakobína, který zaznívá z její árie, je tak blízký i paní profesorce Krátké. Je to její nejmilejší role. Paní prof. Jarmila Krátká má vztah ke svému kraji, má vztah ke své zemi.

Narodila se 15. 11. 1934 ve Ždánicích na okrese Kyjov. V rodinném prostředí se pěstovala láska k hudbě. Studia na gymnáziu v Bučovicích a další léta  strávená v Brně na pedagogické fakultě ji přivedla ke studiu zpěvu. Prošla cestou přes folklór, tak blízký moravskému srdci, k ochotnickému divadlu. Studium
zpěvu pokračovalo posléze na konzervatoři v Brně.

Od 11. 1. 1960 získala angažmá ve Zpěvohře státního divadla v Brně. Zde, během devítiletého působení nastudovala celkem 39 rolí ve 34 titulech. Stále přitom studovala sólový zpěv na JAMU v Brně. Její talent, hlasové předpoklady a především umělecké výsledky se stávaly zárukou uměleckých zážitků.  Odborná kritika hodnotila kladně bezpečnost pěveckého podání, jasnou výslovnost, čisté intonační ladění, i koloraturní lehkost. Nejen velký hlasový fond, ale i skvělý herecký projev zdůrazňovala tehdejší kritika. Pracovitost a píle nesla své výsledky, přitom si paní Krátká zachovala nelíčenou skromnost, přímo ostych z jeviště.

Na JAMU absolvovala v r. 1962-67 v roli Micaeli v Bizetově Carmen. Působení Jar. Krátké v opeře státního divadlav Brně jsou větší či menší role, kdy zdokonalovala svůj pěvecký i herecký projev. Z této doby zaznamenáváme 36 operních rolí. Se souborem opery Státního divadla se zúčastnila řady vystoupení v zahraničí (Florencie, Lipsko, Athény, Ženeva, Barcelona, Varšava, Vídeň, Lodž, Palermo). Z ohlasů odborné kritiky je možné citovat přirozenou
muzikálnost, hudební vkus, procítěnost - jsou vrozené přednosti jejího projevu. Nerozeznává velké a malé role, pociťuje stejnou zodpovědnost, proto má sympatie u diváků různého zaměření. Velkou součástí profesního života J. Krátké je její koncertní a pedagogická činnost. Od r. 1971 je členkou Svazu dramatických umělců, od r. 1980 členkou Svazu čes. skladatelů a koncert. umělců.

Propaguje hudbu současných skladatelů (Kohoutek, Blažek, Konvalinka) účastní se mezinárodních hudebních festivalů, zpívá Janáčka, Martinů. Účinkuje na koncertech s Moravským kvartetem a Dechovým kvintetem Státní filharmonie Brno.

Prof. Krátká vyučuje v r. 1969-70 na JAMU v Brně zpěv a hlasovou výchovu. V té době podstatně zasáhla do tvorby a revize osnov svého předmětu. Absolventi
kateder syntetických divadelních žánrů působí po celé republice a jména jako Zedníček, Junák, Talpová, Gvozďová jsou dostatečně známá. Pro studenty katedry syntetických divadelních žánrů napsala učební text nazvaný „Kapitoly z metodiky výuky zpěvu pro potřeby muzikálového a činoher. herectví" (1976). V r. 1977 zpívá v Novosimbirsku - Konzervatoř M. I. Glinky -, je konzultantkou české hudby. Další kapitolou je práce J. Krátké v rozhlase. Je to nahrávka celé řady operních árií a písňového repertoáru našich i světových klasiků. V r. 1969 pro ni píše skladatel Jaromír Podešva Sonátu pro soprán a klavír, která byla natočena v čes. rozhlase a posléze mnohokrát reprízována. Svých odborných znalostí využívá prof. Krátká při práci v porotách uměleckých soutěží např. Interpretační soutěž MK ČSR pro mladé koncertní umělce v sólovém zpěvu, Pěvecká soutěž A. Dvořáka v K. Varech. Předsedala v celostátním kole soutěže
žáků LŠU v sólovém a komorním zpěvu, této soutěži se věnuje i nadále. Na JAMU v Brně pracuje od r. 1970. V r. 1976 byla jmenována docentkou zpěvu, od r. 1982 je Jar. Krátká profesorkou. Od r. 1976 do r. 1990 jako prorektorka JAMU, v létech 1983-1990 jako vedoucí katedry zpěvu. Od rozdělení JAMU na 2 fakulty v r. 1990 vyučuje zpěv v atelierech muzikálového herectví na divadelní fakultě této školy.

V oblasti operního zpěvu se její absolventky úspěšně uplatňují na českých i zahraničních scénách. V Brně Jitka Zerhauová, Hana Kobzová a Adriana Hlavsová. V Ostravě Tamara Summerová, v Českých Budějovicích Romana Pátková a ve Volksoper Regina Renzowá. Řada jejich absolventů se věnuje pedagogické činnosti, jejími studentkami byly i nositelky „Ceny Thálie“ - Alena Antalová, Petra Jungmanová a Regina Renzowá.

Paní profesorka Jarmila Krátká si oblíbila kraj kolem Staré Říše. Každá česká krajina má své kouzlo. Klidný půvab, mírná návrší a velká zahrada nabízí klid
a nerušené soukromí. I mne v letošním létě okouzlila tato krajina.

Paní prof. Krátká je duší každého předvánočního koncertu Výboru národní kultury v Brně. Celá léta nám se svými studenty a absolventy přináší velké umělecké zážitky a radost. Pestrý pořad každého koncertu je zárukou každoroční úspěšnosti a milým závěrem celého roku.

Naše vážená a milá paní profesorko, dovolte mi, abych Vám upřímně a vděčně stiskla ruku a vyslovila u příležitosti Vašeho jubilea přání všeho nejlepšího,
dobrého zdraví, hodně radosti z Vašich studentů a ještě mnoho krásných dnů. Děkujeme Vám spolu s Vašimi příznivci za Vaše umění, za práci, kterou obětavě věnujete ve jménu hudby a krásy našemu VNK v Brně.

Marie Veselá
Výbor národní kultury v Brně

(převzato z časopisu Echo, ročník 23, číslo 9, 13. listopad 2014)