Z výroční zprávy VNK v Brně za rok 2013

16.04.2014 22:44

Dne 16. dubna 2014 se uskutečnila výroční schůze VNK v Brně. Zpráva o činnosti vycházela z výročí dvaceti let existence VNK (založen v Praze 4. 12. 1993). Průběhem celého roku jsme se vraceli k cílům, které jsme si tehdy vytýčili a které jsou stále aktuální. Nejen Evropa, ale především naše země se vydala na cestu globalizace. Národní kultura se ocitla v ohrožení. Zvláště amerikanizační vliv na naši mládež a nedostatečná informovanost, neblahé působení masmédií
při zkreslování naší historie, jakož i propagace tržní ekonomiky vedou k zanedbávání nejen vlastenecké, ale i etické výchovy. K tomuto je nutno přidat smutný fakt, že se obyvatelstvo propadá stále více na sociální dno a kultura je už těmto vrstvám téměř nedostupná.

Za loňský rok jsme uspořádali 9 pořadů:
2 autogramiády, 2 literární pořady, 1 vlastivědnou vycházku, 1 přednášku z historie, 2 koncerty, 19. 10. poznávací zájezd do Kralic (400 let Bible Kralické).
4. 12. 2013 jsme uskutečnili slavnostní koncert k dvacetiletí VNK.

Na výroční schůzi VNK bylo oznámeno složení rady VNK: Marie Veselá, pověřená vedením VNK v Brně; Mgr. Miloš Hudec; PhDr. Vít Pospíšil; Jana Urbánková. Uvolnění členové rady jsou: ing. Bohumír Pospíšil, Věra Novotná.

VNK se účastní i akcí, které se týkají osvobození města Brna, 1. máje, MDŽ apod.

Součástí výroční schůze byla zpráva o hospodaření. Jako nezisková organizace získáváme prostředky z dobrovolných příspěvků, ze sponzorských darů, ev. nadačních příspěvků. Účetní agendu vede hospodář.

V závěru schůze bylo poděkováno všem za jejich obětavou práci. 10 členů VNK obdrželo Pamětní listy ke dvacetiletí VNK v Brně jako uznání a dík za soustavnou činnost ve prospěch našeho dobrovolného sdružení.

Na prvním místě bylo vzpomenuto a oceněno jméno našeho zvěčnělého předsedy doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc. Pamětní list převzala paní Věra Šaurová.
Vzpomínáme na našeho prvního předsedu PhDr. Štěpána Vlašína, DrSc. a řadu jmen, např. našeho kronikáře V. Pohanku, doc. Jandekovou-Lokšovou, Mgr. Alenu Kalábovou a další. Děkujeme i těm, kteří pracují mimo VNK, protože i jejich práce byla záslužným přínosem.

Děkujeme všem, kteří nás podporují, nejen finančně. Naši příznivci, naši návštěvníci jsou těmi, kteří nám dávají jistotu, že naše dobrovolná práce má smysl. Dovolte mi právě vám poděkovat zvlášť za vaši podporu a vyjádřit přání, aby tomu tak bylo i do budoucna.

Marie VESELÁ
pověřená vedením VNK v Brně

Forografie z Výroční schůze VNK v Brně naleznete zde.

(Převzato z časopisu Echo, ročník 23, číslo 6, ze dne 12. června 2014)