Zasedal brněnský Výbor národní kultury

26.06.2015 23:12

V úvodu výroční schůze VNK bylo připomenuto a vysoce zhodnoceno působení loni zesnulého předsedy organizace doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., který se vyznačoval hlubokými znalostmi v literární historii, v jazykovědě a ve slavistice. Jeho pořady byly oblíbené právě s ohledem na tyto okolnosti. Jeho působení bylo oceněno Pamětním listem VNK in memoriam a zastupitelé města Brna za KSČM ho budou navrhovat za nositele Ceny města Brna.

16. dubna 2014 byla vedením VNK pověřena Marie Veselá, která usiluje o splnění úkolů, které jsou ukotveny v zakládajícím protokolu VNK v Brně z roku 1993. Členy rady VNK jsou dále Mgr. Miloš Hudec, Jana Urbánková, PhDr. Vít Pospíšil, uvolněnými členy rady Věra Novotná, Ing. Bohumír Pospíšil. Rada se schází jednou za měsíc a je vždy veden zápis z jednání. Projevuje se snaha připravit nejméně jednu akci za měsíc. V roce 2014 se uskutečnily 3 literární pořady, 2 přednášky s uměnovědním zaměřením, 2 poznávací vlastivědné zájezdy, 2 koncerty. VNK zve na tyto akce členy Svazu důchodců, Svazu zdravotně postižených, ale i mladou generaci s nabídkou přibližovat naši nezkreslenou minulost i naši současnou kulturu i současné dění.

VNK je neziskovou organizací, její činnost závisí na nezištné práci členů a sympatizantů, na darech jednotlivců i organizací. Pro tyto účely existuje řádný účet, o který se stará hospodář Mgr. Miloš Hudec, který též vede administrativu VNK.

Od věkového složení účastníků se odvíjí návštěvnost pořadů. Za posledních 20 let existence VNK došlo ke generační výměně. Mnoho záleží na propagaci akcí. VNK již má internetové stránky, o které se stará Mgr. Miloš Hudec, pozvánky jsou i na 2 vývěskách, v Echu i v Haló novinách. Většina akcí probíhá v sále na Křenové 67, kde zejména starším a postiženým je k dispozici výtah.

Předsedkyně poděkovala radě VNK za její obětavou činnost, návštěvníkům akcí za přízeň. Pamětní listy VNK za rok 2014 obdrželi Josef Kůta, Aleš Kopka, Karel Janiš, Zdena Korčáková, Božena Nováčková, občasník Echo a LKŽ Dobromysl Brno.

Ze zprávy předsedkyně VNK Marie Veselé na výroční schůzi VNK 23. dubna 2014.

(převzato z časopisu Echo, ročník 24, číslo 6, 11. června 2015)