Ze zprávy o činnosti VNK v Brně za rok 2015

20.05.2016 10:34

Dne 13. dubna 2016 se konala výroční schůze VNK za rok 2015.

V úvodu dostal slovo předseda MěV KSČM, s. Martin Říha. V závěru jeho projevu bylo MěV poděkováno za finanční dotaci a zapůjčování sálu pro pořady VNK Brno.

Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti za rok 2015, kterou přednesla předsedkyně VNK Marie Veselá. Přítomným byla představena současná sestava Rady VNK Brno: předsedkyně Marie Veselá - Drábková, hospodář Mgr. Miloš Hudec, Jana Urbánková a Jiří Miča.

Účastníci výroční schůze byli seznámeni se současnou situací VNK v Praze, kde funguje VNK jako zapsaný spolek, VNK Brno a redakce čtvrtletníku „Lípa“ jsou pak spolky pobočnými. Jsou připraveny nové stanovy. Jakmile bude tato situace vyřešena a stanovy budou potvrzeny, budou následně zveřejněny. Pro představu byly citovány 3 úryvky, které se dotýkají poslání VNK a jeho činnosti, v našem případě VNK v Brně jako pobočného spolku.

Každý měsíc, kromě prázdnin a měsíce dubna (kdy se účastníme aktivit levicových organizací a scházíme se na výroční schůzi) pořádáme jednu kulturní akci. Až na výjimky se také jednou měsíčně setkává na poradě Rada VNK.

Pozvánky a upoutávky na naše akce jsou vystaveny na internetových stránkách, které byly velmi kladně hodnoceny, jsou vytvářeny pozvánky a rozšiřovány do všech organizací, především do těch, se kterými spolupracujeme, pař. LKŽ Dobromysl, Svaz důchodců, Svaz postižených, KČP atd. Zároveň se tyto pozvánky vyvěšují na dvou nástěnkách. Z internetu jsou prostřednictvím e-mailu rozesílány jak adresy soukromých osob, tak na adresy organizací.

Situace vypadá takto: v roce 2015 jsme uspořádali 2 koncerty, jeden vlastivědný zájezd do Husince (600 let výročí upálení Mistra Jana Husa). Po cestě jsme navštívili Tábor se dvěma tematickými výstavami a muzeum Kozí Hrádek. Dále jsme uspořádali 2 poznávací exkurze a 4 literární pořady.

Naše stanovy potvrzují správnost našeho směrování, ať již uměleckého, či vlasteneckého. Kladou důraz na pestrost a především upozorňují na finanční zohledňování našich návštěvníků z nemajetných vrstev.

Jako další bod byla podána informace o hospodaření, zpracována hospodářem Mgr. Milošem Hudcem. Bylo poděkováno všem dárcům i organizacím. VNK vede pečlivě své finance, má zřízený svůj bankovní účet, jak nakonec požadují naše stanovy. Z titulu předsedkyně jsem všem dárcům upřímně poděkovala.

V závěru (bod různé a diskuze) byly zodpovězeny otázky, které se týkaly naší činnosti. Byl vyzdvižen hlavní úkol snažit se trvale o zvyšování návštěvnosti našich pořadů. S tímto problémem se potýkají v Praze i v jiných organizacích. Dotazující dr. Pospíšil byl upozorněn a posléze vyzván, aby nabídky kulturních aktivit, a to i svých vlastních, vyvěsil ve vestibulu v budově na Křenové 67.

V letošním školním roce máme před sebou ještě 2 akce. Koncert ZUŠ Orchidea (na začátku června). Pokud se podaří získat autobus, pak pro zájemce uspořádáme vlastivědný zájezd.

VNK pracuje 23 let, zaslouží si uznání a poděkování, kterého se mu dostalo a dostává. Rada VNK pracuje zdarma, chci z tohoto místa všem jejím členům poděkovat a popřát si, abychom posílili naše řady o další zájemce z řad umělců a abychom získávali i mladé lidi, kteří posílí naše řady.
 

Marie Veselá - Drábková
pověřená vedením VNK v Brně