Zpráva o činnosti VNK Brno za rok 2018

10.02.2019 18:00

V r. 2018 jsme vzpomněli 25. výročí založení VNK. Všechny důvody, které vedly před 25 lety k založení našeho spolku, tehdy neziskového sdružení stále trvají, navíc je do popředí postaven boj za pravdivý výklad historie našeho státu.

Tato výzva zazněla o to naléhavěji zvláště letos, kdy si celá republika včetně Slovenska připomínala 100 let od svého založení. Všechny naše aktivity byly směřovány k tomuto výročí. Buď to byly samostatné pořady a vzpomínkové oslavy VNK, nebo jsme spolupracovali a zároveň se podíleli na těchto akcích s vlasteneckými a levicovými organizacemi. Nadále odebíráme a zároveň doporučujeme čtvrtletník Lípa.

24. ledna
jsme na valné hromadě hodnotili naši činnost a hospodaření za rok 2017.

28. února
se konala přednáška Mgr. Milana Klapetka s názvem: Tomáš G. Masaryk a náboženství.

28. března
byla pozvána PhDr. Marie Neudorflová CSc. Její přednáška měla název: České ženy na nesnadné cestě k rovnoprávnosti (před r. 1944).

V měsíci dubnu a květnu jsme se účastnili pietních slavností v rámci osvobození města Brna. (včetně 1. máje).

2. června
se konala protestní akce proti sudetoněmeckému landsmanšaftu, který byl zastoupen v pochodu z Pohořelic. (Meeting Bo) VNK BO byl rovněž účastníkem tohoto protestu.

14. června
jsme navštívili na BVV výstavu Slovanská epopej (A. Muchy), celou výstavu úspěšně komentoval PhDr. Jaroš Nickelli. Na této akci jsme využili zlevněné vstupné.

30. září
byla na Budově Křenová 67 slavnostně odhalena pamětní deska k připomenutí 350.000 československých občanů vyhnaných ze svých  domovů po mnichovském diktátu (80. výročí). Vznik této desky byl iniciován VNK Brno. Na této slavnosti jsme se i aktivně podíleli. Tato akce měla velkou odezvu i mimo Brno, navíc měla krásnou účast.

26. října
jsme uspořádali "Slavnostní matiné" k 100. výročí založení republiky. Pásmo hudby a poesie z tvorby českých klasiků představili pěvkyně a recitátorka Věra Bakalová, Marie Sedláčková, na housle zahrála Eva Škodová, na klavír hrál a doprovázel František Kratochvíl. Pořad se konal v Brně, ZUŠ Smetanova 8. Všem umělcům bylo vysloveno upřímné poděkování za nezapomenutelný večer prodchnutý vřelou atmosférou. Úvodní slovo měla Marie Veselá.

28. října
v den stoletého výročí jsme se účastnili s našimi příznivci a vlasteneckými organizacemi sázení Lípy svobody. Je dobré připomenout, že VNK Brno již s velkým časovým předstihem vyvěsil na svých stránkách výzvu k této aktivitě, tak ověnčené československou slavnou tradicí. Výzva došla ohlasu, nezůstala osamocena. Z mnoha koutů našeho kraje i republiky došly kladné odezvy.

6. prosince
se konal tradiční Vánoční koncert VNK v Brně. V sále zaplněném do posledního místa se obecenstvo dočkalo oblíbené paní prof. Jarmily Krátké, která svým nenapodobitelným způsobem uváděla celý koncert. Klavírní spolupráce doc. Klementové a Mgr. Císařové citlivě doplňovala mladé Hlasy studentů JAMU. Nezapomenutelný duet ve slovenštině (J. Krátká a její studentka) připomněl dojatým posluchačům naši a slovenskou vzájemnost. Koncert se konal ve spolupráci se Seniory ČR, MO Brno.

VNK Brno, p. s. má v čele radu VNK. Tato pracuje v tomto složení: Marie Veselá předsedkyně, hospodář – Mgr. Miloš Hudec, členové: Ing. Jiří Miča, Jana Urbánková. Rada se schází podle potřeby, nejčastěji 1x za měsíc.

V závěru této zprávy chci zdůraznit naši pokračující spolupráci s vlasteneckými organizacemi LKŽ Dobromysl, Senioři ČR, Svaz postižených, KČP, MDA, Matice Čech, Moravy a Slezska, Klub spol. organizací apod. MěV KSČM v Brně děkujeme za bezplatný pronájem místností pro naprostou většinu našich aktivit.. Termíny našich akcí najdete na nástěnkách (Křenová 67), na našich stránkách na internetu a na pozvánkách.

Děkuji radě VNK za práci pro náš výbor, děkuji svým spolupracovníkům za jejich pracovní nasazení. Mé díky patří i všem spolupracujícím organizacím, sympatizantům.

Přeji i vám všem, aby se nám i nadále naše práce i spolupráce i v roce 2019 dařila.

 

Marie Veselá
předsedkyně VNK Brno